ارزش های زندگی
۳۰ خرداد

ارزش های زندگی

آموزش ارزش های زندگی به کودک

کودک از طریق شناسایی حد و حدود خود در مالکیت ها افراد و اشیا با ارزش های زندگی آشنا می شود
- تو اجازه نداری به این کفش دست بزنی چون مال مادر بزرگ است
- تو نمی توانی تلویزیون را خاموش کنی چون پدر بزرگ میخواهد تلویزیون ببیند
- بهتر است سر و صدا نکنی چون مادر در اتاق خوابیده است
- و...
بدین ترتیب میتوانید ارزش‌ها را به کودکان آموزش دهید، کودک اجازه ندارد به بعضی چیزها دست بزند و یا بعضی از کارها را انجام بدهد. همه این موارد را می‌توان به او تفهیم کرد. چون او به خوبی از طریق حس مالکیت این موارد را به خوبی تجربه کرده است و می تواند درک کند.