امنیت دادن به کودک
۳۰ خرداد

امنیت دادن به کودک

پدر و مادر مسئول امنیت کودک خود هسنتد.

امنیت دادن به کودک
هرگز به عنوان تهدید از جمله من مادرت نیستم و من دیگر پدرت نمی شوم استفاده نکنید این جمله ها در این سن بدترین نوع تهدید است با اینکار هویت او را تخریب کرده اید. مانند این است که زمان راه رفتن کودک نوپا پاهای او را بشکنید و یا داغ کنید این تهدید به همین اندازه مخرب و وحشتناک است شما در این مرحله همیشه پدر و مادر کودک هستید و به او یادآوری کنید که مال او هستید هنگام عصبانیت می توانید فقط ناراحتی و یا خشم خود را بگویید این خشم را به قطع ارتباط ربط ندهید