توجه به حریم کودک
۳۰ خرداد

توجه به حریم کودک

حریم کودکان را بشناسیم و به قلمروی آنها احترام بگذاریم


اسباب بازی ها و وسیله هایی که کودک دارد بسیار مهم هستند.حریم اسباب بازی های اورا رعایت کتید.
- بدون اجازه به اسباب بازی های او دست نزنید.
- جای اسباب بازی ها را برای او تغییر ندهید.
- اگر کودک اتاق مخصوص به خود دارد ، آن حریم را حفظ کنید.طوری رفتار کنید که در آن اتاق واقعاً احساس مالکیت کند.او می تواند خودش بعضی از وسیله ها را جا به جا کند.
- اگر کودک اتاقی ندارد بخشی از خانه را به او اختصاص دهید.معمولا بچه ها خودشان جایی را پیدا می کنند.همان جا ها را محترم بشمارید
هر چقدر به حریم و مالکیت کودک بیشتر احترام بگذارید، او بهتر می تواند هویت خودرا درک کند.

کودک در این سن مانند پادشاهی که دوست دارد قلمروی خود را گسترش دهد و یا سعی می‌کند که ببیند تا کجا میتواند پیش برود آیا میتواند کیف پول پدر را هم صاحب شود آیا می توان کفش های مادر را از آن خود کند اوتاآنجا که شما اجازه می‌دهید پیش می‌رود به همین دلیل تا آن جایی که امکان دارد این مالکیت را گسترش دهید در بعضی از موارد نیز محکم و ثابت بایستید و بگویید این مال تو نیست و اجازه نداری دست بزنی! او میفهمد دیگران نیز حریمی دارند که می بایست رعایت شود این مالکیت فقط محدود به اشیا نیست.او می‌خواهد مالکیت افراد را نیز تجربه کند.
پدر من ، مادر من، مادر بزرگ و پدربزرگ من ، عمو ، خاله و دایی من.
چه ایرادی دارد که او مالکیت افراد را نیز تجربه کند؟ او به آرامی درک می‌کند که دایی فقط دایی او نیست بلکه می‌تواند دایی، خواهر و برادر دیگران نیز باشد در این دوران او ارتباط ها را نسبت به خود درک می کند.
کمک کنید تا کودک رابطه ها را به خوبی بیاموزد. 
عموی تو چه کسی می شوند؟ چه نسبتی با پدر دارد؟پدر تو عموی کیست؟